ARDAP sprej proti hmyzu, 750 ml

Číslo produktu: 1000013958

Osvědčený univerzální preparát spadající pod přípravky a prostředky proti hmyzu. Ihned účinný a poskytující dlouhodobou ochranu až 6 týdnů. Insekticid pro péči o okolí.

319,00 Kč

plus poštovné

Velikost balení Základní cena Číslo produktu Cena  
425,33 Kč / 1 l 1000013958 319,00 Kč
399,33 Kč / 1 l 1000071827 599,00 Kč Tip na slevu
Ihned k odeslání, dodací lhůta 1-3 pracovní dny.

Varování:

Biocidní produkty používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

Klasifikace nebezpečnosti
N
Tvar
Sprej
Značka
ardap
Velikost balení
2x750ml, 750ml
Nabídky
Zbyla Posia
Aktionsnummer
5263

Varování:
Biocidní produkty používejte opatrn?. P?ed použitím si p?e?t?te etiketu a informace o produktu.

Pokud vás a vašeho mazlí?ka sužuje obtížný hmyz, je Ardap sprej proti hmyzu práv? to, co pot?ebujete. Hmyz jako jsou mravenci, mouchy, vosy, komá?i atd. nejen hubí, ale i dlouhodob? odláká. A p?sobí až 6 týdn?! Ihned po aplikaci za?ne sprej ú?inkovat a neší?í p?itom žádný nep?íjemný zápach. M?že být použit jak v domácnosti, tak i ve stájích nebo t?eba i na košík na psy. Sprej sta?í jednoduše nast?íkat ze vzdálenosti cca 30 cm velkoplošn? na ošet?ovanou plochu.

Mouchy všeho druhu – dvouk?ídlý hmyz všeho druhu, všichni rozto?i, vši, blechy, pé?ovky a všenky, dále švábi, moli, rybenky, pavouci, svinky a mravenci.Sprej Ardap zasáhne hmyz v nejvzdálen?jších koutech a spolehliv? jej zabije.
Možný p?enos infekce z jednoho zví?ete na druhé ektoparazity a mouchami je vylou?en.

Podrobnosti produktu:

 • s okamžitým a dlouhodobým ú?inkem až 6 týdn?
 • Jemná mlha se optimáln? rozmístí do roh? a výklenk?
 • Je vhodný i jako prost?edek na ochranu rostlin (nap?. na mšice atd.)
 • Bez nep?íjemného zápachu

Sprej je chemický výrobek, proto nedoporu?ujeme p?ímé použití na zví?eti. V první ?ad? se hodí k likvidaci hmyzu v okolí zví?ete.

Doporu?ené použití:

Místa, kde se vyskytuje nežádoucí hmyz a mouchy post?íkejte sprejem ARDAP ze vzdálenosti p?ibližn? 30 cm, dokud nebudou jejich povrchy mírn? vlhké. Ú?inky spreje ARDAP na mouchy se projeví ihned po kontaktu s hmyzem. Jednorázové post?íkání p?edm?t? a ploch umož?uje trvalý ú?inek až 6 týdn?. Sprej p?ed použitím dob?e prot?epat. P?i použití nevzniká žádný nep?íjemný zápach. Po použití zajist?te dostate?né vyv?trání. U velmi choulostivých a lešt?ných povrch? nejprve opatrn? prove?te zkušební ošet?ení, nest?íkejte až do viditelné vlhkosti, která odkapává a tvo?í skvrny. Lehký post?ik zaschne bez vytvo?ení skvrn.

bezpe?nostní list

 • P?ed použitím si prosím vždy pro?t?te a dodržujte pokyny na etiket? a informace o produktu! 
 • Insekticid používejte bezpe?n?!
 • B?hem post?iku a dv? hodiny po n?m držte všechna domácí zví?ata mimo ošet?ovaný prostor.
 • Akvária a terária je t?eba zakrýt, požární hlási?e a ventilátory v místnosti vypn?te. Prosím nezapome?te je pozd?ji op?t znovu zapnout.
 • ho?lavý aerosol
 • Nádoba je pod tlakem, p?i zah?átí m?že explodovat
 • Chra?te p?ed slune?ním zá?ením a teplotami nad 50 °C / 122 °F
 • Chra?te p?ed horkem, horkými povrchy, jiskrami, otev?enými plameny a jinými zápalnými zdroji
 • Nepropichujte nebo nedávejte do ohn?, ani po použití
 • Neku?te
 • Nesmí se dostat do rukou d?tí
 • M?že vyvolávat alergické reakce
 • Uchovávejte mimo dosah potravin
 • Aerosol nevdechujte, zabra?te kontaktu s o?ima, k?ží a oble?ením
 • M?že zp?sobit ospalost a omámení
 • Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobým ú?inkem
 • Nádobu a výrobek zlikvidujte ve sb?rn? nebezpe?ného odpadu
 • P?i použití m?že vytvá?et výbušné/ho?lavé sm?si par/vzduchu