beaphar RabbitComfort náhradní lahvička, 48 ml

Číslo produktu: 1000080799

Praktická náhradní lahvička do odpařovače RabbitComfort™. Synteticky reprodukované feromony obsažené v odpařovači Beaphar RabbitComfort™ pomáhají králíkovi uklidnit se při stresu a omezit nežádoucí chování, jako je schovávání nebo agresivní chování.

449,00 Kč

plus poštovné

(9 354,17 Kč * / 1 l)
Ihned k odeslání, dodací lhůta 1-3 pracovní dny.
Tvar
Tekutina
Značka
beaphar
Klasifikace nebezpečnosti
J
Druh
Odpařovač
Aktionsnummer
5418

Hlasité zvuky, nové prostředí nebo noví společníci mohou králíka stresovat. Podpořte svého králíka pomocí Beaphar RabbitComfort™. Beaphar RabbitComfort™ je jednoduché a účinné řešení, které pomáhá zklidnit králíky a omezit jejich nežádoucí chování. Feromon, který obsahuje, pomáhá králíkům cítit se dobře. Obsahuje syntetickou imitaci uklidňujícího feromonu, který králíci předávají svým mláďatům během kojení.

Beaphar RabbitComfort™ může snížit nežádoucí chování, jako je agresivita, schovávání nebo ztráta chuti k jídlu, a zklidnit vaše králíky. Beaphar RabbitComfort® je produkt vhodný pro králíky všech plemen a každého věku. Použijte praktickou náhradní lahvičku RabbitComfort™ pro doplnění náplně do odpařovače RabbitComfort™. Vydrží až 30 dní.

Podrobnosti produktu

  • Obsah: Lahvička, 48 ml
  • K použití doma – až 70 m²
  • Obsahuje syntetickou imitaci známého králičího uklidňujícího feromonu.
  • Účinnost až 30 dní (při použití 12 h/den)
  • Vhodné pro králíky všech plemen a každého věku

Návod k použití: Používejte přístroj jen ve spojení se zásuvkou 230 V. Nepoužívejte vícenásobné zásuvky, prodlužovací kabely, adaptéry nebo konvertory. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

NEBEZPEČÍ:
Obsahuje: uhlovodíky, C14-C19, isoalkany, cyklické, <2% aromatické látky. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný. NESMÍ SE DOSTAT DO RUKOU DĚTÍ. Před použitím si přečtěte etiketu s označením. Obal nebo etiketu s označením uschovejte pro případ potřeby lékařské pomoci. PŘI SPOLKNUTÍ: Ihned volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Opakovaný kontakt může vést k vysušení nebo popraskání pokožky.


Analogon uklidňujícího feromonu pro králíky 2 %
Isoparafinický uhlovodík q.s. 100 g
48ml lahvička vystačí až 30 dní na 70 m².

Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s odpařovačem RabbitComfort™ nebudou hrát. Přístroj se smí použít jen s doporučeným odpařovacím prostředkem. Jiné látky by mohly vést ke vzniku jedovatých výparů nebo k požáru. Přístroj smí pod dozorem používat děti od 8 let a osoby s omezenými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo chybějícími zkušenostmi nebo znalostmi, pokud byly poučeny o bezpečném použití přístroje a chápou rizika spojená s použitím. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Bez dozoru nesmí děti přístroj čistit ani udržovat. Přístroj má horké povrchy pro odpařování kapalných složek. Těchto povrchů byste se neměli během použití dotýkat. NEPŘIPOJUJTE: pod elektrický přístroj; pod nábytkem, za dveřmi, za závěsy nebo pod předměty upevněnými na stěně; k vícenásobné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu. VOLNÝ PROSTOR nad odpařovačem v zásuvce MINIMÁLNĚ 1,20 m. Nedodržení minimální vzdálenosti by mohlo narušit nebo blokovat difuzi a zanechat stopy. Nepoužívejte difuzér v blízkosti otevřených oken, průvanu nebo dveří, protože to může snížit jeho účinnost. NEPONOŘUJTE produkt do vody. NEZAPOJUJTE jej obráceně. Při dlouhodobém použití byste měli elektrickou zástrčku každých 6 měsíců vyměnit. Tento produkt spadá pod Evropskou směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Cílem zákona o elektroodpadu je zamezit vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení pro ochranu životního prostředí, resp. je redukovat díky opětovnému využití a recyklaci. Používejte JEN s lahvičkami RabbitComfort. Jiné látky by mohly vést ke vzniku jedovatých výparů nebo k požáru. Společnost Beaphar nenese odpovědnost a neručí za jakékoli škody, zranění nebo nesprávné provedení, které byly způsobeny použitím jiných náhradních náplní v odpařovači Beaphar. Pokyny k použití pečlivě uschovejte.


Další informace:

  • Náhradní lahvička pro beaphar RabbitComfort
  • Podporuje pohodu vašeho králíka.
  • Syntetická imitace známého králičího uklidňujícího feromonu
  • Účinnost až 30 dní (při použití 12 h/den)
  • Vhodné pro králíky všech plemen a každého věku
Složení

Složky: Analogon uklidňujícího feromonu pro králíky 2 %; Isoparafinický uhlovodík q.s. 100 g