beaphar Spot On kapky pro malé psy

Číslo produktu: 1000021795

Okamžitě účinný přípravek pro ochranu před obtížným hmyzem pro malé psy do 15 kg. Účinná ochrana před klíšťaty a blechami na dobu cca 12 týdnů.

229,00 Kč

plus poštovné

(7 633,33 Kč * / 100 ml)
Ihned k odeslání, dodací lhůta 1-3 pracovní dny.

Varování:

Biocidní produkty používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

Klasifikace nebezpečnosti
N
Značka
beaphar
Tvar
Kapky
Aktionsnummer
5263

Varování:
Biocidní produkty používejte opatrn?. P?ed použitím si p?e?t?te etiketu a informace o produktu.

Beaphar spot-on pro ochranu p?ed klíš?aty a blechami pro malé psy je ú?inná ochrana proti hmyzu jako jsou klíš?ata a blechy. Lze aplikovat u ps? od v?ku 12 týdn?. Kombinace ú?inných látek nabízí nejen ochranu, ale má také vlastnosti pe?ující o srst. Hodí se pro psy do 15 kg.

obsah: 3 tubi?ky (à 1 ml)

Použití Beaphar spot-onu pro ochranu p?ed klíš?aty a blechami pro malé psy:

jedna tubi?ka pro jednoho psa: Obsah tubi?ky se nanese za krk psa, ú?inek nastupuje okamžit?. Dbejte na to, aby p?ípravek nemohlo zví?e slízat. Aplikaci opakujte 1× m?sí?n?.

Pokud se váš pes nap?. p?i koupání nebo na procházce p?íliš zmá?el, doporu?ujeme aplikaci zopakovat: Mezi první a druhou aplikací musí být odstup minimáln? 7 dní, aby nedošlo k p?ehnané reakci.

Bezpe?nostní list

  • P?ed použitím si prosím vždy pro?t?te a dodržujte pokyny na etiket? a informace o produktu!
  • Pouze pro psy.
  • Nep?ipus?te, aby se p?ípravek dostal do kanalizace. Dojde-li ke zne?išt?ní ?ek, jezer nebo odpadních potrubí, informujte podle platných místních zákon? p?íslušné orgány.
  • Otev?enou nádobu pe?liv? uzav?ete a ?ádn? uskladn?te, abyste zamezili jakémukoli úniku.
  • Nesmí se dostat do rukou d?tí.

Ostatní pokyny:
Pouze pro psy. Uchovávejte p?i pokojové teplot?, avšak nep?ekra?ujte 25 °C. M?že zp?sobit zbarvení srsti / vyvolat reakci z p?ecitliv?losti

 

beaphar Sortiment produktů: