Trixie Tick Away odstraňovač klíšťat, plast, 6,5 cm

Číslo produktu: 1000014058

Kvalitní odstraňovač klíšťat – pro snadné odstranění klíšťat. S kroužkem k připevnění na klíčenku nebo vodítko. Bezproblémové odstranění díky jednoduchému pákovému efektu.

49,00 Kč

plus poštovné

Ihned k odeslání, dodací lhůta 1-3 pracovní dny.
Klasifikace nebezpečnosti
N
Značka
Trixie
Materiál
Plast
Šířka ve smontovaném stavu
6.5 cm
Nabídky
Zbyla Posia
Tímto odstra?ova?em klíš?at lze snadno odstranit klíš?ata bez použití jed? nebo insekticid?. Klíšt? jím jednoduše vypá?íte. Otá?ení odstra?ova?e klíš?at p?itom není nutné a ani se nedoporu?uje.

Podrobnosti produktu:

 • pro snadné odstran?ní klíš?at
 • žádné jedy a žádné insekticidy
 • s kroužkem k p?ipevn?ní na klí?enku nebo vodítko
 • Plast
 • 6,5 cm
 • Barvy: tyrkysová, r?žová, pr?hledná
   
Všeobecn? k tématu klíš?at: Klíš?ata mají svoji hlavní dobu aktivity v teplých m?sících od kv?tna do srpna. Od této doby by m?l být každý majitel psa nebo ko?ky vybaven vhodným nástrojem pro bezpe?né odstran?ní klíš?at. Klíš?ata žijí p?edevším v nižších polohách na rostlinách na loukách, v podrostu a na okrajích les?. Aby se dostala ke svým hostitel?m, lezou po stéblech trávy nebo v k?oví až do výšky p?ibližn? jednoho metru. Odtud spadnou nebo se nechají ot?ít kolem procházejícím zví?etem nebo ?lov?kem, které vnímají pomocí tepelných a chemických podn?t?. Klíš?ata mohou p?enášet p?vodce nebezpe?ných nemocí. Tito se ovšem musí b?hem doby sání krve nejd?íve rozmnožit v klíšt?ti a poté se slinami klíšt?te mohou p?enést na domácí zví?e. Pokud se tedy klíš?ata n?kolik hodin po p?isátí op?t odstraní, jsou dobré šance na ochranu zví?ete p?ed infekcí. P?i odstra?ování je nutné v?novat pozornost následujícím bod?m:
 • Klíšt? se nesmí pokapat olejem, lepidlem a podobn?.
 • Speciální pinzetou na klíš?ata uchopte hlavu klíšt?te co nejblíže u k?že a klíšt? celé vyto?te nebo vytáhn?te.
 • Netla?te na t?lo klíšt?te.
 • Místo kousnutí poté dezinfikujte vhodnou mastí na rány.

P?ípravek proti hmyzu Trixie

Návod k použití: Odhr?te srst kolem klíšt?te na stranu. Zave?te „Tick away" ze strany pod klíšt?, až se klíšt? bude nacházet p?esn? v k tomu ur?ené drážce. Zafixujte klíšt? lehkým tlakem p?esn? ve vedení. Klíšt? lze snadno odstranit pá?ivým pohybem nebo jednoduchým vytáhnutím. K?že by se m?la po odstran?ní d?kladn? vydezinfikovat.
 
Pozor: Pokud nebude možné klíšt? odstranit celé, vyhledejte veteriná?e.