Všeobecné obchodní podmínky

(Platnost od: 6. leden 2023)

Obsah všeobecných obchodních podmínek
§ 1 Oblast působnosti
§ 2 Smluvní strany
§ 3 Zákaznické služby
§ 4 Sdělení před uzavřením smlouvy pro spotřebitele
§ 5 Uzavření smlouvy
§ 6 Ceny a omezená speciální nabídka
§ 7 Dodací lhůta a náklady na doručení
§ 8 Práva z vadného plnění a záruka za jakost
§ 9 Používání propagačních kupónů
§ 10 Platba
§ 11 Uložení textu smlouvy
§ 12 Odstoupení od smlouvy
§ 13 Informace pro zajištění co nejjednoduššího vyřízení vrácení zboží
§ 14 Naše povinnost distributora zajistit zpětný odběr
§ 15 Odkazy na zákon o odpadech
§ 16 Výhrada vlastnictví
§ 17 Závěrečná ustanovení
§ 18 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

§ 1 Oblast působnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na objednávky zboží ze sortimentu společnosti ZooRoyal Petcare GmbH (dále jen „společnost ZooRoyal“) v případě jednorázového dodání zboží. Zasláním objednávky společnosti ZooRoyal přijímáte tyto všeobecné obchodní podmínky.

§ 2 Smluvní strany

ZooRoyal Petcare GmbH
Schanzenstraße 6-20
51063 Kolín nad Rýnem
Německo

Jednatelé: Clemens Bauer, Marcel Bersch, Oliver Honisch, Annette Limmer
Rejstříkový soud: Okresní soud v Kolíně nad Rýnem
Registrační číslo společnosti: HRB 99764
USt-Id-Nr: DE 815842149
DIČ: CZ 685010593

Sídlo společnosti je v Kolíně nad Rýnem.
Smlouva se uzavírá výhradně v úředním jazyce dané země.

§ 3 Zákaznické služby

Naše zákaznické služby jsou k dispozici po telefonu od pondělí do pátku od 8:00 do 14:00.
Tel.: + 420 225 379 569
E-mail: [email protected]
Nebo použijte náš kontaktní formulář. Brzy vás budeme kontaktovat.
Kontaktní formulář naleznete zde.

§ 4 Sdělení před uzavřením smlouvy pro spotřebitele

Společnost ZooRoyal vám, jakožto spotřebiteli, tímto sděluje, že

a.       náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;

b.       po vás požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění od společnosti ZooRoyal;

c.       ceny zboží jsou na webových stránkách společnosti ZooRoyal uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;

d.       jakožto kupující (spotřebitel) máte právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (vyjma dopravce) převezme zboží, nebo 

a) poslední kus zboží, objednáte-li v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu,

přičemž toto odstoupení musíte zaslat na adresu sídla společnosti ZooRoyal, na e-mailovou adresu společnosti ZooRoyal, sdělit prostřednictvím telefonátu, příp. využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách společnosti ZooRoyal https://www.zooroyal.cz/odvolani ;

f.        jakožto kupující (spotřebitel) nemůžete odstoupit od smlouvy v souladu s § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mimo jiné ohledně 

•        o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pokud se započalo s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a byl/a jste před uzavřením smlouvy poučen/a, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy;

•        o dodávce zboží vyrobeného podle vašich požadavků nebo přizpůsobeného Vašim osobním potřebám;

•        o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;

•        o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě vámi určeném na vaši výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby;

•        o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste jej porušil/a;

•        o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jste jej porušil/a;

•        o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;

•       o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;

•          o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud se započalo s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a byl jste poučen/a, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a Zooroyal vám poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

g.        v případě odstoupení od smlouvy nesete, jakožto kupující - spotřebitel, náklady spojené s vrácením zboží společnosti ZooRoyal, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h.        máte povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

i.        smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu společnosti ZooRoyal, přičemž registrovaní uživatelé společnosti ZooRoyal mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

j.        spotřebitel může uplatnit svou případnou stížnost prostřednictvím elektronické adresy [[email protected]], případně se může obrátit se svou stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, jak uvádíme dále.

§ 5 Uzavření smlouvy

(1) Vystavení produktů v našem e-shopu nelze považovat za právně závaznou nabídku ve smyslu § 1732 odst. 1 občanského zákoníku či za veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 občanského zákoníku, ale funguje spíše jako nezávazný internetový katalog. To se týká především bezplatných darů, které inzerujeme jako speciální nabídku v rámci běžné inzerce. Přidání zboží do nákupního košíku nepředstavuje objednávku. Pouze kliknutí na tlačítko „Závazně odeslat objednávku“ je provedením objednávky na zboží v nákupním košíku právně závazným způsobem. V průběhu tvorby objednávky můžete až do doby jejího dokončení zadané údaje měnit a kontrolovat.

(2) Objednávka nezahrnuje dárky zdarma, které může společnost ZooRoyal přidávat k objednávkám dle svého vlastního uvážení, a to s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti společnosti Zooroyal plnit. Pokud z logistických důvodů není možné, abychom k objednávce přidali dárek zdarma, nebo pokud byly zásoby vyčerpány, vyhrazujeme si právo tak neučinit. Zákazník v žádném případě nemá nárok na dárek zdarma, a to především z toho důvodu, že dárek zdarma není součástí objednávky zákazníka. To platí i v případě, že jsme již dříve oznámili připojení dárku zdarma v rámci obecné inzerce s určitými omezeními.

(3) Po přijetí vaší objednávky vám e-mailem pošleme potvrzení o přijetí, které vás bude informovat pouze o přijetí vaší objednávky a ve kterém budou znovu uvedeny podrobnosti vaší objednávky. Toto potvrzení přijetí objednávky nezahrnuje akceptaci vašeho návrhu na uzavření smlouvy.

(4) Vyhrazujeme si právo objednávku neakceptovat, pokud došlo k vyčerpání zásob, nebo ztrátě schopnosti společnosti Zooroyal plnit, případně v případě zjevné chyby v psaní či počtech. O neakceptaci objednávky vás budeme informovat. Provedené platby budou neprodleně vráceny. Akceptaci vašeho návrhu představuje pouze potvrzení o odeslání nebo doručení zboží, které jste si objednali. K uzavření smlouvy dojde až v tomto okamžiku.

(5) Smlouvu lze v předstihu uzavřít i takto: pokud jste si zvolili platbu předem (je-li tato možnost k dispozici), smlouva bude uzavřena v okamžiku zaslání platebních údajů e-mailem. Pokud jste si zvolili platbu přes PayPal, smlouva bude uzavřena v okamžiku potvrzení platebního příkazu pro PayPal.

(6) Vezměte prosím na vědomí, že nabídky v našem e-shopu mohou být časově omezeny. Podrobnosti naleznete v příslušném popisu jednotlivých produktů.

(7) Zboží se prodává pouze v množstvích obvyklých pro běžné domácnosti. Celkové množství několika objednávek na stejné zboží, kdy každá obsahuje množství obvyklé pro běžnou domácnost, se bude pro účely tohoto bodu považovat za jednu souhrnnou objednávku, a proto jej lze považovat za množství překračující množství obvyklé pro domácnost.

(8) Prodáváme pouze zletilým a svéprávným osobám. Společnost ZooRoyal si vyhrazuje právo odmítnout objednávku z ekonomických důvodů, a to i bez uvedení konkrétních důvodů.

§ 6 Ceny a omezená speciální nabídka

Všechny ceny jsou maloobchodní ceny. Jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a zahrnují příslušnou daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné sazbě plus náklady na doručení, které jsou uvedeny samostatně. Použije se cena platná v době objednání.

§ 7 Dodací lhůta a náklady na doručení

(1) Nebude-li možné dodržet dodací lhůtu uvedenou v popisu produktu, automaticky vás budeme informovat e-mailem. Není-li ujednán čas plnění, společnost ZooRoyal vám odevzdá zboží nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy.

(2) Velké a objemné zboží na paletách, např. akvária a terária, dodáváme prostřednictvím různých přepravních společností. Nezapomeňte prosím uvést své telefonní číslo, aby vás přepravní společnost mohla informovat o doručení. Tak můžeme zajistit, že bude paleta doručena a že vy nebo váš zástupce bude moci zásilku přijmout. Dodání na území České republiky je bezplatné. Při dodání prosím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Standardně bude dodáno na hranici pozemku. Zajistěte prosím, aby bylo možné zboží převzít v dohodnutém čase. Kvůli pojistným podmínkám nemůžeme nabídnout doručení až do bytu.

(3) Zboží je vám odevzdáno v okamžiku, kdy je vám nebo vámi určené osobě předá dopravce. 

Určí-li dopravce společnost ZooRoyal, aniž by vám byla nabídnuta možnost výběru dopravce, je vám zboží odevzdáno v okamžiku, kdy ho společnost ZooRoyal předá tomuto dopravci; vaše práva vůči dopravci tím nejsou dotčena.

(4) Nepřevezmete-li zboží v určené dodací lhůtě, náleží společnosti ZooRoyal úplata za uskladnění. 

(5) Je-li společnost ZooRoyal v prodlení s odevzdáním zboží, můžete od smlouvy odstoupit, nesplní-li společnost ZooRoyal svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí poskytnete. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že společnost ZooRoyal odmítne plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo zákazník sdělil společnosti ZooRoyal před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné; 

(6) Společnost ZooRoyal vám vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy všechna peněžitá plnění, která jste podle smlouvy uhradili.

Doručování akvárií a terárií:

Na základě našich smluv s partnerskými přepravními společnostmi je doručování akvárií a terárií podle smlouvy bezplatné k hranici pozemku. Za další dopravu a instalaci je odpovědný zákazník. Při převzetí se, prosím, ujistěte, že je akvárium či terárium při doručení v bezvadném stavu.

 

§ 8 Práva z vadného plnění a záruka za jakost

(1) Uplatní se zákonná ustanovení dle § 2165 a násl. občanského zákoníku.

(2) Můžete vytýkat vady, která se na zboží projeví v době dvou let od jeho převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, můžete vytýkat vady, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, máte právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.

(3) Vytkl-li zákazník společnosti ZooRoyal vadu oprávněně, doba podle odstavce (2) neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže věc užívat.

(4) Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu po kterou nemůžete zboží užívat, v případě, že jste vadu vytkli oprávněně.

(5) Bude-li se na zboží vztahovat zvláštní záruka, vaše práva z vadného plnění zůstanou nedotčena. Kontaktní osoba pro příslušnou záruku je uvedena v záručních podmínkách, které jsou přiloženy ke každému objednanému produktu. Pokud tato pravidla nemáte k dispozici nebo pokud se nejedná o technickou věc, obraťte se prosím na naše zákaznické služby.

(6) Bude-li doručené zboží vykazovat zjevné vady materiálu, výrobní vady nebo poškození při přepravě, okamžitě tyto vady oznamte nám nebo přepravci, který zboží dodává. Zákazník není povinen tak učinit a není to předpoklad pro uplatnění vaší reklamace. Nebudete však moci uplatnit žádné jiné reklamace proti přepravci. Soulad s výše uvedeným ustanovením nebude mít vliv na vaše právo na reklamaci ze zákona, pokud jste si objednali jako spotřebitel pro soukromé účely.

(7) Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

(8) Má-li zboží vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka.

(9) Společnost ZooRoyal může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. 

(10) Společnost ZooRoyal odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který zákazník zboží koupil.

(11) K odstranění vady převezme společnost ZooRoyal zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, společnost ZooRoyal provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

(12) Nepřevezme-li zákazník věc v přiměřené době poté, co jej společnost ZooRoyal vyrozuměla o možnosti věc po opravě převzít, náleží společnosti ZooRoyal úplata za uskladnění.

(13) Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

a. společnost ZooRoyal vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila podle § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku;

b. se vada projeví opakovaně;

c. je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

d. je z prohlášení společnosti ZooRoyal nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.

(14) Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadné věci, kterou zákazník obdržel.

(15) Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná, přičemž se obecně má za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.

(16) Odstoupí-li zákazník od smlouvy, společnost ZooRoyal vrátí zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co jí zákazník prokáže, že zboží odeslal.

§ 9 Používání propagačních kupónů

V rámci marketingových kampaní společnost ZooRoyal vystavuje propagační kupóny, což jsou neprodejné kupóny. Propagační kupóny lze uplatnit nebo použít při nákupu na stránkách www.ZooRoyal.cz. Na propagační kupóny se vztahují příslušné platné podmínky použití, jako je minimální hodnota nákupu nebo objednávky, rozsah objednávky, doba platnosti, zahrnuté produkty atd. Pokud případné (částečné) vrácení zboží (např. z důvodu odstoupení od smlouvy) sníží hodnotu nákupu nebo objednávky pod minimální hodnotu, může to vést k následnému zániku nároku na uplatnění propagačního kupónu. V každém případě může každý zákazník použít pouze jeden propagační kupón na nákup. Tento kupón nelze vyměnit za hotovost ani jej nelze použít jako následnou úhradu za předchozí objednávky. Přeprodej těchto kupónů není povolený.

§ 10 Platba

Platby přes PayPal zpracovává společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, zapsaná v obchodním rejstříku R.C.S. Luxembourg pod číslem B 118 349, oprávnění zástupci: Rupert Keeley, Richard Swales, Nicholas Staheyeff, David Ferri, Eric Collard

 

§ 11 Uložení textu smlouvy

Text smlouvy je uložen u nás a můžete si jej vyžádat po dokončení objednávky. Údaje o objednávce si můžete vytisknout ihned po odeslání objednávky. Můžete využít buď následující stránku „Vaše objednávka“ nebo „Potvrzení přijetí“ zaslané e-mailem. Zároveň platí, že společnost ZooRoyal vám vydá potvrzení o uzavřené smlouvě (potvrzené objednávce) v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží nebo před tím, než začne s poskytováním služeb a to na vámi uvedený e-mail.

§ 12  Odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají ze zákona právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel je jakákoli fyzická osoba, která provádí transakci pro účely, které nelze přičítat především její obchodní či samostatně výdělečné činnosti.

Právo na odstoupení  

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta na odstoupení je čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, kterou jste určili a která není přepravcem zboží, převzali nebo převezmete zboží nebo poslední kus zboží, pokud jste si objednali v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

O uplatnění svého práva na odstoupení nás musíte informovat (ZooRoyal Petcare GmbH, Schanzenstr. 6-20, 51063 Kolín nad Rýnem, tel.: +420 225 379 569 (pondělí - pátek 8:00-14:00), e-mail: [email protected]) v jasném prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od příslušné smlouvy s případnou specifikací, od koupě kterého zboží odstupujete (v případě dodání více kusů zboží).

K těmto účelům můžete použít připojený vzorový formulář o odstoupení, avšak není to povinné. Vzorový formulář o odstoupení nebo jiné jasné prohlášení o odstoupení můžete taktéž vyplnit a odeslat elektronicky přes naše webové stránky.

Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, okamžitě vám (např. e-mailem) zašleme potvrzení o přijetí odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o odstoupení odešlete před uplynutím této lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy:  

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny částky, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatku za dopravu (kromě dalších nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný způsob doručení, než ten nejlevnější standardní způsob doručení, který nabízíme), a to okamžitě a vždy nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí oznámení o vašem odstoupení od příslušné smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy nesete, jakožto kupující (spotřebitel), náklady spojené s vrácením zboží společnosti ZooRoyal, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

K vrácení peněz použijeme stejný způsob platby, jaký jste použili k provedení původní transakce, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak. Avšak v žádném případě vám za toto vrácení peněz nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrátit peníze, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali, a to podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám (Loxxess Bor s.r.o, ZooRoyal CZ, Hala A 1.6, 34802 Bor U Tachova) musíte zaslat zpět nebo vrátit okamžitě, avšak nejpozději do čtrnácti dnů od dne, kdy nás informujete o odstoupení od smlouvy. Lhůtu dodržíte, pokud odešlete zboží před vypršením čtrnáctidenní lhůty.

Za případné snížení hodnoty zboží ponesete odpovědnost pouze v případě, že k tomu došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná k seznámení se s povahou, vlastností a funkčností zboží.

Odstoupíte-li od smlouvy, zanikají též všechny závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro vás s výjimkou úhrad podle § 1832 odst. 2, § 1833 a 1834 občanského zákoníku.

Vedlejší smlouvou je pak smlouva, jejímž předmětem je plnění související s plněním poskytovaným na základě smlouvy hlavní, a toto plnění je poskytováno společností ZooRoyal nebo třetí osobou na základě ujednání mezi společností ZooRoyal a touto osobou.

 

§13 Informace pro zajištění co nejjednoduššího vyřízení vrácení zboží

(1) Chtěli byste vrátit produkt, který jste si od nás zakoupili? Před vrácením zboží prosím vyplňte formulář pro vrácení zboží. To může výrazně urychlit celý proces.

(2) Je-li to možné, vraťte nám prosím zboží i s původním obalem. Použijte prosím formulář pro vrácení zboží (uveďte prosím důvod k vrácení) a přiložte jej do balíku. Použití oznámení o vrácení zboží a původního obalu není povinným požadavkem pro uplatnění vašich práv, ale zjednodušuje a zajišťuje další zpracování. Vrácení zboží a zneužití možnosti vrácení zboží povede ke vzniku nákladů.

K vrácení zboží použijte tuto adresu:
Loxxess Bor s.r.o, ZooRoyal CZ, Hala A 1.6, 34802 Bor U Tachova

§ 14 Naše povinnost distributora zajistit zpětný odběr

Jako distributor jsme ze zákona povinni bezplatně odebírat zpět baterie a nabíjecí baterie, které jsou součástí našeho sortimentu.

Informace o likvidaci baterií

Baterie a nabíjecí baterie nesmí být likvidovány spolu se směsným odpadem a jste ze zákona povinni vracet použité baterie i nabíjecí baterie. Vybité baterie mohou obsahovat škodlivé látky, které by v případě nesprávného skladování nebo likvidace mohly poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví. Avšak baterie také obsahují důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan či nikl a lze je recyklovat. Baterie nám můžete bezplatně po použití zaslat (Loxxess Bor s.r.o, ZooRoyal CZ, Hala A 1.6, 34802 Bor U Tachova) nebo je vrátit někde ve svém okolí (např. v prodejnách nebo na místních sběrných místech). Vracení v maloobchodních prodejnách je omezeno na likvidaci množství obvyklých pro koncové uživatele a takové vybité baterie, které distributor nabízí nebo nabízel jako nové baterie v rámci svého sortimentu.

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie a nabíjecí baterie nesmíte likvidovat spolu se směsným odpadem.

Pod těmito znaky naleznete další symboly s tímto významem:

zooroyal-icon-dustbin

Pb: Baterie obsahuje olovo
Cd: Baterie obsahuje kadmium
Hg: Baterie obsahuje rtuť

§ 15 Odkazy na zákon o odpadech

S ohledem na znění zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“), umožňuje společnosti ZooRoyal svým zákazníkům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci.

15.1 Povinnost samostatné likvidace starých zařízení

Vezměte prosím na vědomí, že elektrická a elektronická zařízení do směsného odpadu nepatří. Proto musíte své staré přístroje likvidovat v rámci sběru odpadu odděleného od netříděného komunálního odpadu!

Pro účely zlepšení třídění odpadu proto zákon o odpadech stanoví, že veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být trvale označena tímto symbolem:

 zooroyal-icon-dustbin

Tento symbol zobrazuje přeškrtnutou popelnici a značí samostatnou likvidaci elektrického a elektronického zařízení.

15.2 Povinnost třídit použité baterie a akumulátory

Před likvidací svého starého elektrického přístroje musíte zlikvidovat použité baterie a akumulátory, které nejsou součástí starého zařízení, než zařízení odvezete na sběrné místo.

15.3 Vymazání osobních údajů

Pokud vracíte elektrické či elektronické zařízení, na kterém mohou být uloženy osobní údaje, nesete odpovědnost za vymazání těchto osobních údajů ze zařízení, které má být zlikvidováno.

15.4 Možnost zpětného odběru

Jsme povinni přijímat staré přístroje nebo zřídit vhodná sběrná místa pro vracení elektronického odpadu pro domácnosti.

Proto odebíráme tyto přístroje:

  • staré přístroje s délkou strany až 25 cm bez zakoupení nového produktu,
  • větší staré přístroje, pokud si od nás zakoupíte podobný přístroj (tj. výrobek s ukončenou životností podobného typu a použití jako výrobky, které prodáváme).

Společnost ZooRoyal spolupracuje v České republice se společností RETELA, s.r.o., se sídlem Neklanova 152/44, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, IČO: 272 43 753, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107158 (dále jen „RETELA“). Jako koncový spotřebitel můžete na území celé České republiky odevzdávat vysloužilé staré elektrické a elektronické přístroje ve sběrných střediscích odpadů, které byly zřízeny městy a obcemi. Místa zpětného odběru naleznete zde: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

Společnost ZooRoyal dále provádí zpětný odběr baterií a akumulátorů na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Baterie a akumulátory je možné bezplatně odevzdat na místech zpětného odběru. Místa zpětného odběru naleznete na: https://www.mzp.cz/cz/mista_zpetneho_odberu_info

Likvidace starých přístrojů a zpětný odběr baterií a akumulátorů je bezplatný.

Je-li kvůli kontaminaci starých přístrojů ohroženo zdraví či bezpečnost, přijetí přístroje může být odmítnuto. To se však nevztahuje na poškozené staré přístroje.

§ 16 Výhrada vlastnictví

Zboží zůstane naším majetkem až do okamžiku vaší úhrady kupní ceny v plné výši. Před převodem vlastnictví vám není povoleno zboží zcizit, použít zboží jako zástavu, jistotu či jiné zajištění či utvrzení dluhu, dále jej zpracovávat nebo měnit bez našeho souhlasu.

§ 17 Závěrečná ustanovení

(1) Bude-li nějaké stanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné, zbytek smlouvy zůstane platný. Namísto neplatného ustanovení se použijí příslušná zákonná ustanovení.

(2) Veškeré spory, které vzniknou v souvislosti se zahájením, plněním nebo zpracováním smluvního vztahu, se budou řídit výhradně německým právem, pokud nemají přednost kogentní ustanovení o ochraně spotřebitele v zemi, v níž se nachází místo vašeho obvyklého pobytu. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena.

(3) Je-li smluvní partner obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo speciálním fondem podle veřejného práva, bude naše místo podnikání (Kolín nad Rýnem) výhradním místem jurisdikce pro všechny nároky vyplývající ze smlouvy nebo na smlouvě založené. To stejné se týká osob, které nemají obecné místo jurisdikce v Německu, nebo osob, které přesunuly své bydliště či místo obvyklého pobytu mimo Německo po uzavření smlouvy nebo jejichž bydliště nebo místo obvyklého pobytu není v době podání žaloby známo.

§ 18 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Tímto vás informujeme o tom, že se svými stížnostmi se můžete obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 

Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.