Podmínky používání

Vážený uživateli, vážená uživatelko,

nacházíte se na webové stránce společnosti ZooRoyal Petcare GmbH, Schanzenstraße 6-20, 51063 Kolín nad Rýnem, Německo (dále jen „ZooRoyal“). ZooRoyal provozuje webové stránky www.zooroyal.cz, pro jejichž používání platí následující podmínky používání.

Vezměte prosím na vědomí: Níže uvedené podmínky používání platí výhradně pro stránky www.zooroyal.cz, včetně případných podstránek (jako například www.zooroyal.cz/[xy]) a subdomén (například [xy].zooroyal.cz) – nadále společně označovaných jako „webová stránka“. Na stránkách www.zooroyal.cz máte možnost přejít na další webové stránky ZooRoyal, jako je například blumen.zooroyal.de, www.koelner-weinkeller.de a další stránky. U těchto stránek, které nezačínají jako www.zooroyal.cz, zejména při propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook atd., platí vlastní podmínky používání, prohlášení o ochraně údajů a všeobecné obchodní podmínky, které lze nalézt na těchto příslušných stránkách.

Podmínky používání pro www.zooroyal.cz (stav: 13.08. 2019)

Níže uvedené podmínky používání platí pro používání webové stránky, nejsou-li uvedeny zvláštní podmínky používání některé ze subdomén.

Vezměte prosím na vědomí: používáním webové stránky návštěvník uživatel souhlasí s dodržováním následujících podmínek používání:

1. Stahování

ZooRoyal poukazuje na to, že obsah této webové stránky a jejích subdomén je chráněn autorskými právy. Ukládání, reprodukování, kopírování, úpravy, zpřístupnění veřejnosti, prodej a další prodej, nebo jiné komerční a nekomerční využití obrazových materiálů a nebo textů z těchto webových stránek není povoleno.

Znaky, obrázky a symboly, které mohou být na těchto webových stránkách uloženy, jsou chráněné ochranné známky a/nebo obsahy od společnosti ZooRoyal, resp. třetích stran. Použití symbolů v jakékoliv formě je určeno jen pro soukromou potřebu, nikoliv pro komerční použití a nebo politické účely, které nejsou povoleny společností ZooRoyal nebo zmocněnou stranou.

2. Můj účet

Služby webové stránky jsou částečně chráněny heslem, takže je přístup na tyto stránky možný jen pro registrované uživatele. Na tuto registraci ze strany ZooRoyal nemá uživatel žádné právo.

Je-li registrace požadována, je uživatel povinen při registraci zadat pravdivé údaje a případné pozdější změny údajů, které byly požadovány při registraci, neprodleně oznámit při dalším použití.

Během registrace/vytvoření zákaznického účtu jsou požadovány následující povinné údaje:

  • oslovení uživatele
  • křestní jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • heslo

Po úspěšném vytvoření zákaznického účtu jsou pro přihlášení požadovány následující údaje:

  • e-mailová adresa
  • heslo

Při používání dalších služeb na stránkách www.zooroyal.cz není žádný další profil potřebný. Pro poskytování služeb, příp. pro dodavatelské služby ZooRoyal, jsou požadovány další osobní údaje, jako např. vaše adresa nebo telefonní číslo. Bližší informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů na https://www.zooroyal.cz/ochrana-osobnich-udaju.

ZooRoyal upozorňuje, že při registraci musí být zadány aktuální, úplné, přesné a pravdivé informace týkající se požadovaných údajů. Uživatelský profil je společností ZooRoyal uložen a je s ním zacházeno v souladu s prohlášením o ochraně údajů. Uživatel je odpovědný za uchování hesla v tajnosti. Je taktéž povinen společnost ZooRoyal neprodleně informovat o každém nepovoleném použití svého zákaznického profilu a o každém jiném porušení bezpečnostních předpisů. Použití profilů třetími osobami bez schválení uživatele není povoleno.

Uživatel ručí za veškeré, jemu přičitatelné aktivity, které vyplývají z jeho profilu a byly na základě něho provedeny. Zavazuje se odškodnit společnost ZooRoyal za veškeré nároky třetích stran, které z takového užívání profilu mohou vyplynout. Uživatel je jinak povinen nahradit ZooRoyal škody, vyplývající z použití profilu, způsobené jeho zaviněným chováním. Uživatel je sám navíc odpovědný za bezpečnost svého hesla. Předání třetím osobám není povoleno. Pokud by heslo bylo neoprávněně prozrazeno, je uživatel povinen své heslo neprodleně změnit.

3. Ručení

Společnost ZooRoyal se přiměřeným způsobem snaží, aby na těchto webových stránkách poskytovala přesné a úplné informace. Veškeré informace jsou ze strany ZooRoyal pravidelně kontrolovány a aktualizovány.

ZooRoyal však nepřebírá žádné závazky nebo záruky za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na těchto webových stránkách. To platí i pro všechna propojení a nebo odkazy, které na tyto webové stránky přímo nebo nepřímo odkazují. Společnost ZooRoyal není odpovědná za obsah stránky, na kterou takovým odkaz (např. Facebook, Twitter atd.) směřuje, pokud by tak ZooRoyal nekonala v důsledku hrubé nedbalostí nebo úmyslně.

ZooRoyal si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět změny nebo doplnění poskytovaných informací a zcela nebo částečně pozastavit provoz webové stránky, nebo ji změnit či vymazat. Proto ZooRoyal neručí za nepřetržitou dostupnost webové stránky.

Stahování obsahů této webové stránky se děje na základě vlastního uvážení a na vlastní riziko uživatele. ZooRoyal nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škody na počítači uživatele, které vzniknou v důsledku stažení obsahů této webové stránky a propojených stránek, nebo v důsledku ztráty dat na straně uživatele.

Bez ohledu na výše uvedené společnost ZooRoyal plně odpovídá za úmyslně způsobené škody na životě, tělesná zranění a škody na zdraví. U všech ostatních škod je společnost ZooRoyal odpovědná jen v případech, že byly způsobeny společností ZooRoyal, jejími zákonnými zástupci, zaměstnanci nebo dalšími osobami, které společnost ZooRoyal užila pro splnění svých závazků, pokud vzniknou v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti. Společnost ZooRoyal je navíc odpovědná za nedbalostní porušení svých základních smluvních povinností (kardinální povinnosti). Kardinální povinnosti jsou povinnosti, jejichž plnění umožňuje řádné plnění smlouvy, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a na jejichž dodržování druhá smluvní strana trvale spoléhá. U nedbalostního poručení kardinální povinnosti je ručení omezeno na předvídatelné škody z porušení smluvních podmínek.

4. Závěrečná ustanovení

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek používání byla neúčinná, nebo pokud by podmínky používání obsahovaly mezeru v ustanovení, zůstává platnost zbývajících ustanovení nedotčena.

ZooRoyal si vyhrazuje právo tyto podmínky používání kdykoliv dle vlastního uvážení změnit zveřejněním přepracovaných podmínek používání. Je na odpovědnosti uživatele, aby podmínky používání z hlediska změn pravidelně kontroloval. Pokračování v používání této internetové stránky i po zveřejnění změněných podmínek používání se považuje za přijetí těchto změn. Platí německé právo, je-li přípustné.

Je-li smluvním partnerem obchodník, veřejnoprávní právní subjekt nebo veřejnoprávní subjekt se zvláštním postavením, je jako výlučné místo soudní příslušnosti dohodnuto sídlo společnosti ZooRoyal v Kolíně nad Rýnem pro všechny nároky, které z této smlouvy nebo na jejím základě vyplývají. Totéž platí i pro osoby, které nemají v Německu obecnou soudní příslušnost, nebo pro osoby, které po uzavření smlouvy změnily své bydliště nebo místo obvyklého pobytu mimo Německo, nebo jejichž bydliště nebo místo obvyklého pobytu není v okamžiku podání žaloby známo.