beaphar RabbitComfort odpařovač a lahvička, 48 ml

Číslo produktu: 1000080798

Synteticky reprodukované feromony obsažené v odpařovači Beaphar RabbitComfort™ pomáhají králíkovi uklidnit se při stresu a omezit nežádoucí chování, jako je schovávání nebo agresivní chování.

599,00 Kč

plus poštovné

(12 479,17 Kč * / 1 l)
Ihned k odeslání, dodací lhůta 1-3 pracovní dny.
Klasifikace nebezpečnosti
N
Značka
beaphar
Druh
Odpařovač
Aktionsnummer
5418

Králíci se často potýkají se stresem. Stěhování nebo hlasité zvuky mohou být pro králíky stresující. Svého králíka můžete ve stresových chvílích podpořit tím, že mu poskytnete příjemnou atmosféru a použijete feromony, které králíka uklidní.

Beaphar RabbitComfort™ je jednoduché a účinné řešení, které pomáhá zklidnit králíky a omezit jejich nežádoucí chování. Feromon obsažený v přípravku Beaphar RabbitComfort™ pomáhá králíkům cítit se pohodlně. Obsahuje syntetickou imitaci uklidňujícího feromonu, který králíci předávají svým mláďatům během kojení. Vytváří tak pro králíky uklidňující atmosféru.
Beaphar RabbitComfort™ uklidňující odpařovač může pomoci snížit nežádoucí chování, jako je schovávání, agresivní chování vůči ostatním králíkům nebo neochota přijímat potravu. Kromě toho může Beaphar RabbitComfort™ podpořit společné umístění více králíků a výchovu. Je vhodný pro králíky všech plemen a každého věku.

Podrobnosti produktu

 • Obsah: Difuzér do zásuvky a lahvička o objemu 48 ml
 • K použití doma – až 70 m²
 • Obsahuje syntetickou imitaci známého králičího uklidňujícího feromonu.
 • Účinnost až 30 dní (při použití 12 h/den)
 • Používejte JEN s lahvičkami Beaphar RabbitComfort™.
 • Vhodné pro králíky všech plemen a každého věku
 • V případě potřeby vyměňte lahvičku po 30 dnech používání za novou Beaphar RabbitComfort® náhradní náplň.

Návod k použití: Používejte přístroj jen ve spojení se zásuvkou 230 V. Nepoužívejte vícenásobné zásuvky, prodlužovací kabely, adaptéry nebo konvertory. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

NEBEZPEČÍ:
Obsahuje: uhlovodíky, C14-C19, isoalkany, cyklické, <2% aromatické látky. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný. NESMÍ SE DOSTAT DO RUKOU DĚTÍ. Před použitím si přečtěte etiketu s označením. Obal nebo etiketu s označením uschovejte pro případ potřeby lékařské pomoci. PŘI SPOLKNUTÍ: Ihned volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Opakovaný kontakt může vést k vysušení nebo popraskání pokožky.


Analogon uklidňujícího feromonu pro králíky 2 %
Isoparafinický uhlovodík q.s. 100 g
48ml lahvička vystačí až 30 dní na 70 m².

Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s odpařovačem RabbitComfort™ nebudou hrát. Přístroj se smí použít jen s doporučeným odpařovacím prostředkem. Jiné látky by mohly vést ke vzniku jedovatých výparů nebo k požáru. Přístroj smí pod dozorem používat děti od 8 let a osoby s omezenými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo chybějícími zkušenostmi nebo znalostmi, pokud byly poučeny o bezpečném použití přístroje a chápou rizika spojená s použitím. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Bez dozoru nesmí děti přístroj čistit ani udržovat. Přístroj má horké povrchy pro odpařování kapalných složek. Těchto povrchů byste se neměli během použití dotýkat. NEPŘIPOJUJTE: pod elektrický přístroj; pod nábytkem, za dveřmi, za závěsy nebo pod předměty upevněnými na stěně; k vícenásobné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu. VOLNÝ PROSTOR nad odpařovačem v zásuvce MINIMÁLNĚ 1,20 m. Nedodržení minimální vzdálenosti by mohlo narušit nebo blokovat difuzi a zanechat stopy. Nepoužívejte difuzér v blízkosti otevřených oken, průvanu nebo dveří, protože to může snížit jeho účinnost. NEPONOŘUJTE produkt do vody. NEZAPOJUJTE jej obráceně. Při dlouhodobém použití byste měli elektrickou zástrčku každých 6 měsíců vyměnit. Tento produkt spadá pod Evropskou směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Cílem zákona o elektroodpadu je zamezit vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení pro ochranu životního prostředí, resp. je redukovat díky opětovnému využití a recyklaci. Používejte JEN s lahvičkami RabbitComfort. Jiné látky by mohly vést ke vzniku jedovatých výparů nebo k požáru. Společnost Beaphar nenese odpovědnost a neručí za jakékoli škody, zranění nebo nesprávné provedení, které byly způsobeny použitím jiných náhradních náplní v odpařovači Beaphar. Pokyny k použití pečlivě uschovejte.


Další informace:

 • beaphar RabbitComfort odpařovač do zásuvky a lahvička, 48 ml
 • Podporuje pohodu vašeho králíka.
 • Syntetická imitace známého králičího uklidňujícího feromonu
 • Účinnost až 30 dní (při použití 12 h/den)
 • Vhodné pro králíky všech plemen a každého věku
Složení

Složky: Analogon uklidňujícího feromonu pro králíky 2 %; Isoparafinický uhlovodík q.s. 100 g