Podmínky účasti v soutěži

Podmínky účasti:  „Test žárlivosti 2023“


Platí následující podmínky:


1. Pořadatel
Soutěž pořádá společnost ZooRoyal Petcare GmbH, Schanzenstrasse 6-20, 51063 Kolín, Spolková republika Německo (dále jen „ZooRoyal“ nebo „my“).


2. Účastníci
Zúčastnit se mohou osoby, které dosáhly věku 18 let a mají své bydliště v České republice. Osoby v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti ZooRoyal Petcare GmbH a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákon"), se soutěže nemohou zúčastnit. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že se některá z těchto výše uvedených vyloučených osob stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která se přihlásí do soutěže prostřednictvím přihlašovacího formuláře zveřejněného na internetových stránkách Zooroyal. Účast prostřednictvím výherních klubů nebo účastnických a registračních služeb, automatizované přihlašování, vícenásobné účasti a účast s falešnými identitami nebo s identitami třetích osob nejsou dovoleny. Účastníci musí za určitých okolností prokázat svoje oprávnění k účasti v soutěži. Neprokážou-li účastníci ve lhůtě stanovené společností ZooRoyal své oprávnění k účasti, vyhrazuje si společnost ZooRoyal právo vyloučit účastníky z účasti v soutěži. 


3. Výhra
V probíhající soutěži můžete vyhrát 1 z 5 ZooRoyal poukazů v hodnotě 1200 Kč. Společnost Zooroyal si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jí výhry nebudou dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. V případě, že se do soutěže platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do soutěže, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch společnosti Zooroyal, která je oprávněna rozhodnout o jejich dalším užití. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká byla námi do soutěže stanovena.


4. Jak probíhá účast?

Soutěž probíhá od 06.02.2022 do 20.02.2023. Pro účast v soutěži musí účastník dokončit test „Jak žárlivý je váš domácí mazlíček?” a přihlásit se do soutěže prostřednictvím registračního formuláře.


5. Způsob určení výherců a jejich informování

Vítěze určí společnost ZooRoyal náhodným výběrem. Účastník nemá nárok na zdůvodnění výběru. Výherci budou informováni prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci se žádostí o zaslání kontaktních údajů (Jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo) do 48 hodin. Bez včasného zaslání kontaktních údajů propadá nárok na výhru. Kontaktní údaje nelze během účasti v soutěži již měnit.


6. Předání výhry
Výhra bude výherci doručena na adresu, kterou společnosti Zooroyal pro tyto účely sdělí, a to pouze na území České republiky. Všechny výhry budou distribuovány nejpozději do jednoho měsíce od konce soutěže, pokud společnost Zooroyal neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Společnost Zooroyal nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení informace o výhře a (ne)doručení odpovědi na výherní zprávu soutěže, jakož i za případnou ztrátu, poškození či nedoručení výher. Společnost Zooroyal nenese odpovědnost za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky. Výherce/výherkyně nemá nárok na jinou výhru od společnosti Zooroyal než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. Společnost Zooroyal neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry. Kontaktní údaje nelze po zahájení soutěže již měnit. V případě nedoručitelnosti výhry není společnost ZooRoyal povinna zajistit další pátrání. Nárok na výhru v tomto případě propadá. Zasláním výhry přechází riziko zhoršení a případné zkázy výhry na výherce.


7. Zveřejnění výherců
Výherce svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že společnost Zooroyal je oprávněna užít v souladu s ust. § 77 a násl. občanského zákoníku bezplatně křestní jméno, první písmeno příjmení a místo bydliště na internetových stránkách www.zooroyal.cz a na profilech společnosti ZooRoyal na sociálních sítích. V případě uveřejnění na sociálních sítích je společnost Zooroyal dále oprávněna zveřejnit název uživatelského profilu výherce.


8. Všeobecná ustanovení
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Společnost Zooroyal si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. Společnost Zooroyal je oprávněna kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Společnost Zooroyal má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno společnosti Zooroyal, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze společnosti Zooroyal zaslat písemně či elektronicky na adresy uvedené v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže, případně od doručení informace o vyloučení ze soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí společnosti Zooroyal o námitkách je konečné. Jsou-li naplněny předpoklady pro vyloučení z účasti, lze výhru dodatečně odejmout nebo v případě, že již byla vyplacena nebo doručena požadovat navrácení, případně ji stornovat. Další důvody k vyloučení z účasti jsou stanoveny v bodu 2. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení a výběru v rámci soutěže mohou být autorská díla účastníků, uděluje tímto každý účastník souhlas s užitím svého díla společnosti Zooroyal pro marketingové účely spojené s propagací společnosti Zooroyal, a/nebo s výrobky značky Zooroyal spojené, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování. Dále účastník svou účastí v soutěži bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které zašle do soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu společnosti Zooroyal. V případě další potřeby užití takového díla společností Zooroyal (rozuměj nad rámec výše uvedený) účastník souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek společnosti Zooroyal písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla společností Zooroyal, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití účastníkovi nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.


9. Nedoručení výhry
Nelze-li výhru výherci doručit (např. proto, že byl nárok na výhru zrušen na základě podmínek účasti, nebo výherce výhru nepřijme), má společnost ZooRoyal právo naložit s výhrou podle vlastního uvážení (např. zda bude výhra podle těchto podmínek účasti udělena účastníkům, kteří ji nezískali, nebo zda jim udělena nebude a bude použita např. pro jinou soutěž).


10. Ochrana osobních údajů
Odkazujeme na samostatné informace o ochraně osobních údajů pro soutěž. https://www.zooroyal.cz/ochrana-osobnich-udaju


11. Vyloučení odpovědnosti
Společnost ZooRoyal nenese odpovědnost za ztráty dat, zejména za ztráty, které vznikly při přenosu dat, za technické defekty a ztracená, poškozená nebo opožděná zaslání, jež byla způsobena problémy se sítí, hardwarem nebo softwarem.
Případné nároky výherců na záruku jsou vyloučeny.


12. Změna/zastavení soutěže
Společnost ZooRoyal si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, zastavit nebo ukončit soutěž.

13. Neplatnost jednotlivých klauzulí
Bude-li některá z klauzulí těchto podmínek neplatná, zůstává tímto platnost ostatních podmínek nedotčena.


14. Převedení, vyplacení hotovosti, právní cesta
Slevový poukaz, výhru a ani jinou formu odměny nelze vyplatit v hotovosti. Případné právní nároky nejsou převoditelné. Právní vymáhání se vylučuje.

15. Kontaktní údaje pro dotazy
Máte-li jakékoli dotazy, můžete kdykoli kontaktovat zákaznický servis.


Tel.: +420 225 379 569 (Po-Pá 8:00-14:00)
E-mail: [email protected]

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce společnosti Zooroyal. V Kolíně nad Rýnem dne: 30.01.2023 – společnost Zooroyal, pořadatel soutěže